SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser
for Tilsted & Co

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom.

 

1. Tilbud og aftale

Tilbud er bindende for Tilsted ApS i 1 måned fra tilbudets
dato at regne.

 

Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Tilsted & Co. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Tilsted & Co har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

 

2. Pris

Alle priser er ekskl. moms.

 

Alle priser er afgivet på grundlag af de på datoen kendte fakta på opgaven samt gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

 

Har kunden anmodet Tilsted & Co om at udarbejde
skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, planer og oplæg m.m., er Tilsted & Co berettiget til at få dette arbejde betalt.

 

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Tilsted & Co berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

 

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

 

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Tilsted & Co forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

 

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Tilsted & Co berettiget til at kræve betaling for:

 

  • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet Tilsted & Co, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

 

Alle priser er beregnet for levering fra Tilsted & Cos forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris – se punkt 3.

 

Ønsker kunden, og påtager Tilsted & Co sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Tilsted & Cos, betaler kunden vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 

3. Levering

Med forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Tilsted & Cos arbejde er færdigt.

 

Forsinkes eller forhindres levering på grund af omstændigheder – se punkt 8 eller kundens handling eller undladelse, har Tilsted & Co ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

 

Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Tilsted & Cos leveringsforpligtelser fordyres for Tilsted & Co, er Tilsted & Co dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde Tilsted & Co ved betaling af den af Tilsted & Co beregnede merpris.

 

Leveringsstedet er Tilsted & Cos forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er kundens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for kundens regning og risiko.

 

Tilsted & Co er forpligtet til på kundens anmodning og for dennes regning, at tegne ønsket transportforsikring.

 

4. Betaling

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

 

Der påløber rente fra forfaldsdagen med Tilsted & Cos til enhver tid gældende rente.

 

På Tilsted & Cos anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Tilsted & Co forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.

 

Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Tilsted & Co berettiget til delvis fakturering.

 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

Tilsted & Cos skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Tilsted & Co og må ikke uden Tilsted & Cos godkendelse overlades til tredjemand.

 

Hvad Tilsted & Co har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- eller trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Tilsted & Cos ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
Ovenstående materialer må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter aftale herom.

 

Udlevering af originalmateriale:

 

  • Tilsted & Co følger den grafiske branches politik og udleverer derfor ikke originalmateriale – print eller elektronisk, som f. eks. grafik, foto, website, CMS software og kildekode og lignende – der er bundet af ophavsretten, når der ikke foreligger en forudgående skriftlig aftale derom.
  • Tilsted & Co er altid villige til at forhandle en overdragelse af ophavsretten, hvis det ønskes. Der udregnes et overdragelsesbeløb, når der er kendskab til hvilket materiale, der ønskes frikøbt – bl.a. ud fra omfang, indhold m.v.
  • Herudover tilbyder Tilsted & Co altid, at udføre ændringer i materialet i henhold til krav og ønsker.

 

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er kunden med fra punkt 3 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

7. Mangler

Tilsted & Co har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder webdesign, tekster, print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

 

Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

 

Tilsted & Co har ret til en mere- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Tilsted & Co, har Tilsted & Co ret til en rimelig mere- eller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens betingelser.

 

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Tilsted & Co er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

 

Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Tilsted & Co ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 

8. Ansvar

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Tilsted & Co intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Tilsted & Co ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

 

Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af ansvarsfrihed, hvis årsagen til under Tilsted & Cos forsinkelse eller manglende udførelse er en af de ovennævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

 

I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Tilsted & Co ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.

 

Tilsted & Co er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsalig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

Tilsted & Co er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Tilsted Coms side er handlet med grov uagtsomhed. Tilsted & Co hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Tilsted & Co i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Tilsted & Cos ansvar, er kunden pligtig til at holde Tilsted & Co skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 

Tilsted & Co har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Tilsted & Co sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden Tilsted & Co skadesløs for et sådant ansvar.

 

Tilsted & Co har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks., originaler, materialer o.l., som ikke er Tilsted & Co´s, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Tilsted & Co´s har udført, jf. punkt 2 Tilsted & Co´s er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Tilsted & Co´s eller hans folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

9. Underleverandører

Tilsted & Co er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

10. Periodiske skrifter

Hvis der med kunden af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

 

11. Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

Tilsted & Co, Tilsted ApS, maj 2013